Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kiecana.
 • E-mail: t.kiecana@zsp4zamosc.edu.pl
 • Telefon: 663 486 681

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
 • Adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość
 • E-mail: sekretariat@zsp4zamosc.edu.pl
 • Telefon: 84 639 26 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada:

 • podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • windę 
 • toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • szereg pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegóły udostępnienia obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych zostały szczegółowo opisane na odrębnej stronie internetowej:  http://winda.zsp4zamosc.edu.pl sporządzonej na potrzeby projektu „Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu”

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej bip.zsp4zamosc.edu.pl zastosowana jest wtyczka dostępności firmy UserWay (niebieski okrąg znajdujący się po prawej stronie w połowie wysokości) wspomagająca przeglądanie witryny osobom niepełnosprawnym. Wtyczkę można uruchomić kursorem myszy, bądź kombinacją klawiszy Ctrl + U. Do nawigacji klawiaturą po menu dostępności służy klawisz Tab lub klawisze strzałek, do zatwierdzania klawisz Enter lub Spacja.

Funkcje wtyczki:

 • Nawigacja klawiaturą
 • Czytanie treści
 • Zmiana kontrastu
 • Podświetlanie linków
 • Zmiana rozmiaru tekstu
 • Zwiększenie odstępu między tekstami
 • Zatrzymanie animacji
 • Zmiana czcionki na bardziej czytelną
 • Zwiększenie kursora / Włączenie „przewodnika do czytania”