Przejdź do treści

Zaproszenie do składania oferty cenowej – odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej dla stażystów/praktykantów ZSP4

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

zakupu odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla stażystów/praktykantów – uczestników projektu
„Zawodowe kształcenie zawodowe” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie 12.4 kształcenie zawodowe współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapytanie ofertowe odzież ochronna uczniowie

Umowa odzież ochronna – uczniowie