Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016
z dnia 01 lipca 2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu 

ogłasza nabór
na stanowisko  Głównego Księgowego

 1. Nazwa i adres jednostki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu,  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość

II.      Określenie stanowiska urzędniczego

Główny Księgowy – 7/8 etatu od dnia 01.09.2016 r. (umowa na czas nieokreślony lub na czas określony – zgodnie z art. 16 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).

III.      Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
ze zm.), następujące niezbędne wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

IV.    Wymagania dodatkowe

 1. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy VAT, ustawy
  o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej.
 2. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (m.in. Word, Excel), Internetu oraz programów finansowo-ksiegowych jednostek budżetowych.
 3. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność
  i dyspozycyjność.

V.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
 1. zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych,
 1. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz  statystycznych (GUS).
 2. Sporządzanie planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki.
 3. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

VI.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w pokoju dwuosobowym, usytuowanym w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
w Zamościu na parterze

Praca w wymiarze 7 godzin dziennie, w tym przy komputerze od poniedziałku do piątku.

VII.    Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys zawodowy (CV),
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 9. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

VIII.    Dodatkowe  dokumenty

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności
  i kwalifikacje.

IX.    Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65 lub
za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. do godz. 12,00
z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu”
. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

X.    Inne informacje

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną  powiadomieni telefonicznie.
 2. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65.
 4. Dokumenty kandydata wyłonionego w postępowaniu naborowym i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Dokumenty kandydatów, którzy w wyniku postępowania naborowego zakwalifikowali się do drugiego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat.

3.  Dokumenty pozostałych kandydatów będą odbierane osobiście przez osoby
zainteresowane.

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Stanisław Holko

Zamość, dnia 01 lipca 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016
z dnia 01 lipca 2016 r.

Regulamin naboru na stanowisko głównego księgowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Podstawa prawna:  Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t. j.  Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202 ze zm.),  Art. 54 ust.  2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

§ 1

 1. Nabór zostaje przeprowadzony, jeżeli zgłoszony został przynajmniej jeden kandydat.
 2. Do naboru może przystąpić każdy, kto spełnia kryteria doboru kandydatów:
 1. Niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończenie 18 roku życia,
 3. wykształcenie wyższe lub średnie,
 4. minimum trzyletni staż w księgowości,
 5. znajomość zagadnień z zakresu następujących ustaw: o podatku VAT, o finansach publicznych, o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej,
 6. znajomość obsługi komputera,
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 10. kandydat posiada odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
 1. Dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w placówce oświatowej,
 2. posiadanie przez kandydata innych kwalifikacji zawodowych,
 3. umiejętność pracy w komputerowych programach specjalistycznych,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odpowiedzialność,
 6. obowiązkowość,
 7. odporność na stres,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Kandydaci zgłaszający się do naboru,  proszeni są o złożenie pisemnej oferty zawierającej:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (cv),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,
 6. oświadczenie, że kandydat ma  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.),
 9. pisemne oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 10. wyłoniony kandydat przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności
  z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia lekarskiego
  o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

§ 2

Do zadań Komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora Nr 9/2016 z dnia 01 lipca 2016 r. należy:

 1. decydowanie o dopuszczeniu kandydatów do naboru na podstawie kryteriów doboru określonych w § 1 ust.2 pkt.1.
  W przypadku nie spełnienia przez kandydata określonych wyżej kryteriów doboru, decydowanie o wykluczeniu z dalszego udziału w postępowaniu konkursowym,
 2. wyłonienie kandydata w oparciu o ocenę jego przydatności do pracy w zespole ludzkim, uwzględniając wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, posiadane umiejętności i doświadczenia, predyspozycje osobowościowe,
 3. podejmowanie rozstrzygnięć w postępowaniu jawnym,
 4. sporządzenie protokołów z obrad Komisji.

§ 3

 1. W składzie Komisji nie może być osoba przystępująca do naboru albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym,  albo powinowatym, albo pozostająca wobec osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnioną wątpliwość co do jej obiektywizmu
  i bezstronności.
 2. Postępowanie naborowe jest w całości nieważne w przypadku ujawnienia
  po zakończeniu postępowania, że w składzie komisji były osoby, które winny podlegać wyłączeniu. W takim przypadku procedura postępowania naborowego zostaje wszczęta od początku.

§ 4

Postępowanie naborowe  będzie przebiegać dwuetapowo:

 1. w pierwszym etapie, który odbędzie się następnego dnia po dniu kończącym składanie ofert, Komisja  dokonuje otwarcia ofert i sprawdza ich prawidłowość pod względem formalnym oraz decyduje o ich dopuszczeniu do drugiego etapu postępowania naborowego, zapoznaje się i analizuje przedstawione oferty. Listę kandydatów spełniających wymagania w ogłoszeniu o naborze upowszechnia się w BIP i wywiesza na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu (lista zawiera imiona
  i nazwiska kandydatów oraz miejsce zamieszkania).
 2. każdego kandydata zakwalifikowanego do drugiego etapu postępowania naborowego komisja zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, powiadamiając kandydata telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy.
 3. w drugim etapie postępowania naborowego Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami i w końcowej fazie przystępuje do głosowania i dokonuje wyboru kandydata.
 4. informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej
  i na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

§ 5

 1. Głosowanie mające na celu wyłonienie kandydata, dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania opieczętowanych pieczątką firmową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
  w Zamościu. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Członkowie Komisji głosują poprzez ocenę kandydatów na podstawie pięciu kryteriów oraz ustalonej punktacji,  zgodnie z instrukcją zamieszczoną na karcie
  do głosowania. Suma ocen wszystkich członków Komisji stanowi ocenę końcową kandydata. Kandydat, który otrzymał najwyższą ocenę końcową jest zwycięzcą
  w prowadzonym postępowaniu naborowym.
 3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej zsumowanej oceny punktowej, przewodniczący Komisji przeprowadza powtórne głosowanie mające na celu wyłonienie kandydata. W powtórnym głosowaniu pod uwagę brani są kandydaci, którzy otrzymali jednakową, największą sumę punktów. Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos.
 4. Ocena przyznana przez członka Komisji jest nieważna i nie jest brana pod uwagę, jeśli została przyznana niezgodnie z instrukcją umieszczoną na karcie do głosowania.

§ 6

 1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zamkniętych dla osób trzecich.
 2. Ustalenia Komisji mają formę zapisów w postaci protokółu.
 3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności,  wyznaczony przez niego Przewodniczący posiedzenia.
 4. Komisja przyjmuje ustalenia większością głosów.

§ 7

 1. W razie odrzucenia przez Komisję wszystkich kandydatur zgłoszonych do  naboru
  w wyniku stwierdzonych braków formalnych lub w razie nie wyłonienia kandydata, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wyboru kandydata.

§ 8

 1. Wyłonienie kandydata w drodze postępowania naborowego nie jest jednoznaczne
  z jego zatrudnieniem.
 2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata wyłonionego przez Komisję w drodze przeprowadzonego naboru.
 3. W razie nie podpisania umowy o pracę przez kandydata wyłonionego przez Komisję, Komisja dokonuje wyboru kolejnego kandydata spośród tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na kartach do głosowania.

§ 9

 1. Kandydat wyłoniony na wolne stanowisko urzędnicze jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie.
 2. Pozostali kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu naborowym otrzymują pisemne zawiadomienie o wynikach naboru oraz podziękowanie za złożenie swojej oferty.

§ 10

1) W razie stwierdzenia nieprzydatności zgłoszonych ofert wszystkich kandydatów, Komisja ogłasza nabór ponownie.

2) Kandydaci, których nieprzydatność została stwierdzona przez Komisję, nie będą dopuszczeni do ponownego naboru.

3) Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustanie  w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych wymienionych w protokole tego naboru.

§ 11

 1. Dokumenty kandydata wyłonionego w postępowaniu naborowym i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty kandydatów, którzy w wyniku postępowania naborowego zakwalifikowali się do drugiego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną przez okres 2 lat.
 3. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

§ 12

Komisja  ulega rozwiązaniu z dniem podpisania przez wybranego kandydata umowy o pracę na stanowisku głównego księgowego.

§ 13

Wszystkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Stanisław Holko

Zamość, dnia 01 lipca 2016 r. .